Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201734İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Mustafa KOÇ
Eski Anadolu Türkçesi ile Yazılmış Bir Tıp Metni: Kamilü's-Sına?ati’t-Tıbbiyye Üzerine / 1-6Hakan AKCA
Eski Anadolu Türkçesinde Kelime Başı t- / d- Meselesi / 7-24Orçun ÜNAL
‘Sözde Karca’ Kelimelerin Kökeni ve Türkçedeki Hurri-Urartuca Leksikal Alıntılar Üzerine / 25-68Lyudmila EFIMOVA-Nurgun AFANASIEV
Rusya’daki Türk-Moğol Halklarının Folklorunda Konuşma Kalıpları / 69-76Hasan GÜZEL
Dolgancadaki Moğolca Biçimbirimler / 77-88Mustafa AĞCA
Türkçede Bir Söz Türetim Yöntemi ve Gramatikal İşaretleyici Olarak Yineleme / 89-104Şahru PİLTEN UFUK
Akademik Makale Başliklarinin Dil Bilimsel Analizi / 105-116Nermin YAZICI
Kurmaca Anlatılarda Kahramanın Sunumu: Metinleştirme Stratejisi Olarak Gönderim ve Eksiltme / 117-134Koray ÜSTÜN
İkdam Gazetesinde Edebi Faaliyetler (1894-1913) / 135-154Fatih SAKALLI
Bekir Büyükarkın’ın Romanları / 155-164Fazile EREN KAYA
Vekâletnâmelerle Devredilen Şiir Mirası / 165-172Nezir TEMUR
Bir Kültürel Bellek Mekânı Olarak Mahtumkulu Divanı / 173-178Zubaida SHADKAM-Özlem DEMREN
Türkçe ve Kazakça Alkış-Kargış Söyleme Geleneğinin Psikodinamiği Üzerine Sosyolinguistik Bir İnceleme / 179-188Necdet Yaşar BAYATLI
Diyale İline Bağlı Hanekin İlçesi Türkmen Halk Kültüründe Memoratların İncelenmesi / 189-210Erhan ÇAPRAZ
Mizahi Bir Mektup ve Kuşbazlığa Dair Bir Vesika: Balat Şeyhi Vahyî Efendi’nin Bağdat Valisi Hasan Paşa’ya Gönderdiği Mektup / 211-228Kadriye TÜRKAN
Anadoludan Seçilmiş Masallarda Cinsel Taciz Temasi / 229-240Nuray ALAGÖZLÜ
Türkiye‘de İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Sorunları / 241-247Svetlana Mitrofanovna PROKOPIEVA-Nikolay Nikolaevich EFREMOV
Yakut ve Altay'da Karşılaştırmalı Yapılar (Karşılaştırmalı Bir Analiz) / 249-260Ali ILGIN
Sibirya Tatarlarının Etnografik Grubu: Kalmaklar ve Kalmakça-I -Sosyokültürel Tarih ve Dil Durumu- / 261-270

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Ömer GEZER
Thomas M. Bohn, Adrian Gheorghe, Christof Paulus ve Albert Weber (Haz.), (2017), Corpus Draculianum Dokumente und Chroniken zum walachischen Fürsten Vlad dem Pfähler 1448-1650, Cilt I: Briefe und Urkunden, Kitap I: Die Überlieferung aus der Walachei, LXXI+265 s., Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, ISBN: 978-3-447-10212-4 / 271-273Ayşe KILIÇ CENGİZ
Turcologica 110: The Uppsala Meeting, Proceedings of the 13th International Conference on Turkish Linguistics. Edited by Éva Á. Csató, Birsel Karakoç and Astrid Menz. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 2016. 293 s. ISBN: 978-3-447-10689-4 / 273-275Ömer GEZER
Thomas M. Bohn, Rayk Einax ve Stefan Rohdewald (Ed.), (2017), Vlad der Pfähler– Dracula Tyrann oder Volkstribun?, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 319 s., ISBN: 978-3-447-10730-3 / 275-277Ayşe KILIÇ CENGİZ
Angelika LANDMANN (2017), TYVANISCH. Kurzgrammatik. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 128 s. ISBN: 978-3-447-10688-7. / 277-278Hüseyin YILDIZ
Ercilasun, A. B. (2016). Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları. İstanbul: Dergâh Yayınları. ISBN: 9789759957810. / 279-284Dursun YILDIRIM
Ferruh AĞCA, Uygur Harfli OĞUZ KAĞAN DESTANI. (Metin-Aktarma-Notlar-Dizin-Tıpkı Basım). Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayını, Dil Araştırmaları Dizisi no: 09, Ankara, 2016; X+317 sahife. / 284-288
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.