Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETİstanbul Dergâhları Hakkında Bilinmeyen Bir Eser: Lutfî’nin Hânkâh-Nâmesi
Lokman TURAN


Özet: İstanbul’daki dergâhları konu edinen pek çok eser yazılmıştır. Bunlardan biri de bugüne kadar bilinmeyen Hânkâh-nâme olup bu eser hakkında, ulaşabilen kaynaklarda herhangi bir bilgi tespit edilememiştir. Lutfî (ö.?), eserini Mü’min-zâde Ahmed Hasîb’in (ö. 1166/M.1752) Dergehnâmesi’ni örnek alarak telif etmiştir. Sebeb-i telif mahiyetinde bir giriş, dört fasıl ve hâtime niteliğinde bir tarih manzumesinden meydana gelen eser, 152 beyittir. Çalışmamızda, transkripsiyonlu metnini hazırladığımız Hânkâhnâme’nin edebî açıdan değerlendirmesi yapılmış, Hasîb’in Dergehnâme’sindeki tekkeler de dikkate alınarak eserdeki tekke adlarının karşılaştırmalı dizini oluşturulmuş ve bu tekkelerin İstanbul’daki yerleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, tekke, Lutfî, hânkâh, Hasîb, Hânkâh-nâme, mesnevî


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.