Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETEnderunlu Fazıl Divanı’nda Yahudilikle İlgili Unsurlar ve Andnâme-İ Yehûdî-Beçe
Ozan YILMAZ


Özet: Klasik Türk şiirinin konu alanları arasında dinler tarihi önemli bir yere sahiptir. Bu dinler arasında Yahudilik de vardır. Klasik şairlerin anlam ve hayal dünyasında, Kur’an’da ibret vermek üzere anlatılan Yahudilik tarihine ait kıssaların yanında İsrailiyyat türünden anlatılar da yer almış, birçok şair şiirlerinde bu unsurları az ya da çok kullanmıştır. 18. yüzyılda yaşamış Safed/Filistin doğumlu ve Arap kökenli Osmanlı şairi Enderunlu Fazıl, divanında Yahudilikle ilgili türlü kavramlara yer vermiş, “Andnâme-i Yehudî-beçe” ser-levhalı kasidesinde İsrailoğulları kıssasının tarihî unsurlarını telmih etmiştir. Bu makalede, Enderunlu Fazıl divanındaki Yahudilikle ilgili unsurlar ele alınacak, muteber 5 nüshanın karşılaştırılması suretiyle “Andnâme-i Yehûdî-beçe” ser-levhalı metin günümüz harflerine aktarılacak, içerisinde geçen Yahudilik tarihiyle ilgili unsurlar hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yahudilik, İsrailiyyat, Enderunlu Fazıl, Andnâme


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.