Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETDîvânü Lugâti’t-Türk’te Geçen çepiş ‘Altı Aylık Keçi Yavrusu’ Kelimesinin Yapısı Üzerine Düşünceler
Galip GÜNER


Özet: Bir milletin kültürünü oluşturan alt yaşayış biçimleri aynı zamanda o milletin dilinin de söz varlığını belirler. Bu durum, çoklukla milletin kendi dilini kullanarak yeni kelimeler türetmesiyle oluşabileceği gibi zaman zaman da başka dillerden alıntılar yoluyla gerçekleşir. Bu çalışmada eski Türklerin göçebe kültürüne ait olan ve tarihî metinlerde bugüne kadar ilk olarak Dîvânü Lugâti’t-Türk’te tanıklanan çepiş 'altı aylık keçi yavrusu' kelimesinin yapısı ve anlamı üzerinde durulacaktır. Bu yapılırken öncelikle kelimenin Türkçenin tarihî ve çağdaş kollarındaki durumuna temas edilecektir. Ardından kelimenin yapısı hakkında ortaya konulan görüşler belirtilecektir. Daha sonra ise fonetik, morfolojik, semantik ve leksikolojik bağlantılardan hareketle çepiş kelimesinin çap- 'koşmak, hızla hareket etmek' fiiliyle ilgisi ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dîvânü Lugâti’t-Türk, çepiş, altı aylık keçi yavrusu, yapı, anlam, etimoloji.


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.