Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETMacar Türkoloji Araştırmalarında Çuvaş Folkloru
Bülent BAYRAM


Özet: Macar Türkoloji araştırmaları tarihî, geçmişi ve bakış açısıyla batı Türkoloji araştırmalarında özel bir yere sahiptir. Etnik kökleri ve dilleri açısından Avrupalı olmayan Macarların Türk tarihi, dili, edebiyatı ve folkloruna yönelişleri de sadece oryantalist bir düşünceyle olmamıştır. Kendi köklerini tespit etme gayesiyle Türk tarihi, dili, edebiyatı ve folkloru alanında çok sayıda temel eser vermiş olan Macar bilim adamları Türk boylarından Çuvaşlara özel bir önem vermişlerdir. Çuvaşların dilleri ve dinî inanışları ile Türk boyları arasında özel bir yerde bulunan Çuvaşlar üzerine en fazla çalışma yapılan yerin Rusya’nın ardından Macaristan olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu Çuvaş Türkçesi üzerineyse de Çuvaş folkloru konusunda da önemli çalışmalar yapılmıştır. Sayıca çok olmasa da çalışmanın amacı, metodu ve elde edilen neticeler bakımından Çuvaş folklor araştırmaları açısından bunlar oldukça önemlidir. Makalede bu çalışmalar amaç, içerik, yöntem ve ulaşılan sonuçlar bakımından ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çuvaş, Çuvaş folkloru, Macar Türkolojisi, Çuvaş folklor araştırmaları, Türk-Macar İlişkileri


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.