Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETXVI. Yüzyıla Ait Bir Metindeki Sıra Dışı İmla Özellikleri ve Bazı Okuma Tereddütleri
Feyza TOKAT


Özet: XVI. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının önemli şahsiyetlerinden biri olan Neşâtî, Tezkire-i Şeyh Safî’de, Erdebil Tekkesi’nin şeyhi Safiyeddîn-i Erdebîlî’nin hayatı ve nesebi ile ilgili bilgiler ihtiva eden İbn-i Bezzâz’ın Farsça Safvetü’s-Safâ adlı eserini Türkçeye çevirmiştir. Tezkire-i Şeyh Safî; Eski Anadolu Türkçesinin, Azerbaycan Türkçesinin ve Çağatay Türkçesinin fonolojk, morfolojik, leksikolojik özelliklerini bir arada ihtiva etmesi bakımından Türk dili araştırmaları için çok değerlidir. Bunun yanında dönemin kalıplaşmış imla özelliklerinden farklı özellikler gösteren imlası da eserin değerini arttırmaktadır. Bu çalışmada Tezkire-i Şeyh Safî’nin sıra dışı imla hususiyetleri ve bazı okuma tereddütleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tezkire-i Şeyh Safî, Azerbaycan Türkçesi, İmla, Telaffuz


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.